Beltine 2019
Resort Český ráj
Trosky–Semín - www.trosky.eu
Navštivte nás na Facebooku

Návštěvní řád a pravidla

Předem děkujeme za respektování návštěvního řádu

Návštěvní řád

 1. Návštěvní řád určuje základní a závazná pravidla chování všech účastníků vstupujících do prostoru areálu festivalu.
 2. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v areálu festivalu a rovněž zabezpečení průběhu festivalu.
 3. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele, organizátorů a bezpečnostní agentury a těmito pokyny se řídit.
 4. Vstup na festival je umožněn pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu z bezpečnostních důvodů.
 5. Pořadatel, organizátoři festivalu a bezpečnostní agentura jsou oprávněni provádět při vstupu na festival bezpečnostní kontrolu a identifikaci návštěvníků festivalu. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude návštěvník vpuštěn do areálu festivalu.
 6. V celém areálu festivalu je zakázáno prodávat vstupenky na festival bez platného povolení.
 7. Návštěvníci jsou povinni nosit pevně nasazenou a nepoškozenou pásku na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo pracovníka bezpečnostní agentury předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem pásky, bude si muset zakoupit vstupenku nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání pásky ze zápěstí pozbývá páska platnosti. Dodatečnými úpravami se stává neplatnou. Jakékoli padělání a pozměňování pásky je zakázáno.
 8. Návštěvníci jsou povinni se pohybovat pouze ve vymezených prostorách určených pro návštěvníky festivalu. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení návštěvního řádu a takto neukázněný návštěvník bude okamžitě z areálu festivalu vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 9. Návštěvníci festivalu se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost a musí se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobili sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu a udržovat čistotu a pořádek v areálu festivalu.
 10. Návštěvníci jsou povinni odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených, neuposlechnutí bude považováno za hrubé porušení návštěvního řádu.
 11. Návštěvníci odpovídají za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků. Náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 12. Kouření v prostorách festivalu je povoleno na vyhrazených místech.
 13. Psům je vstup na festival povolen za poplatek, s podmínkou mít psa na vodítku po celou dobu účasti na festivalu. Poplatek je 50 Kč/pes.
 14. Návštěvníkům festivalu je zakázáno provádět tělesnou potřebu jinde, než na WC pro ně určených.
 15. Návštěvníkům je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm.
 16. Návštěvníkům je zakázáno vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, skatech, koloběžkách, apod.
 17. V celém areálu festivalu je zakázáno užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.
 18. Na festivalu se nesmí pořizovat fotografie či audiovizuální záznamy pro komerční účely.
 19. Návštěvníci souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů své osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely. Za pořizování a užívání těchto fotografií a záznamů nenáleží odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu návštěvníka.
 20. Za nezletilé návštěvníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilým návštěvníkem dohled.
 21. Pořadatel, organizátoři nebo pracovníci bezpečnostní agentury jsou oprávněni odepřít osobě porušující tyto podmínky, či osobě pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových, omamných či psychotropních látek vstup na festival či takovou osobu vykázat z festivalu, a to bez náhrady vstupného.
 22. Návštěvník, který se účastní potyčky, vhazuje jakékoli předměty na podium nebo na účastníky festivalu, poškozuje majetek v areálu festivalu, bude okamžitě vyveden z areálu festivalu bez nároku na vrácení peněz a může být předán příslušným orgánům Policie ČR.
 23. Návštěvník nesmí v areálu festivalu bez zvláštní písemné smlouvy s pořadatelem vykonávat jakoukoliv obchodní či jinou podnikatelskou činnost (např. nabízení, prodej nebo poskytování zboží či služeb, reklamní či marketingová činnost), a to vlastním ani cizím jménem, ani jako zástupce třetí osoby, na vlastní ani na cizí účet.
 24. Při podezření ze spáchání trestného činu podle platných právních předpisů ČR bude návštěvník předán Policii ČR.
 25. Pořadatel ani organizátoři festivalu neodpovídají za škodu na zdraví, majetku, a to včetně odcizení věcí v celém areálu festivalu. Také za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných účastníků.
 26. Pořadatel ani organizátoři festivalu nezodpovídají za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.
 27. Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech je v areálu festivalu umístěno viditelně označené místo první pomoci.
 28. Návštěvníci ubytovaní ve stanech jsou povinni po celou dobu festivalu mít označen stan nálepkou dokladující úhradu, pokud při kontrole nebude označen, je nutné si dokoupit lístek, v opačném případě, bude stan zrušen bezpečnostní agenturou.
 29. Celá akce bude pořádána formou klubu.
 30. Změna programu vyhrazena.

Na festival se nesmí vnášet ani používat

 1. Zbraně jakéhokoli druhu (včetně předmětů, které jsou použitelné jako úderné, sečné, bodné), spreje, hořlavé, leptavé, barvící látky.
 2. Pyrotechnika, plechovky, konzervy, PET lahve, skleněné nádoby, ani jiné nebezpečné předměty.
 3. Alkoholické a nealkoholické nápoje, drogy zakázané legislativou ČR, potraviny.
 4. Omamné, nebo toxické látky.
 5. Laserové ukazovátko.
 6. Fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro pořizování zvukových a obrazových záznamů určených pro profesionální a poloprofesionální účely.
ilustrační foto Copyright 1998-2019 (c) Beltine.Trosky.Eu
Sdílejte tuto stránku na svém profilu